logo czterolistna koniczyna

Regulamin

Poniższy regulamin jest podyktowany obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem. Ze swojej strony gwarantujemy dobrą wolę i uprzejmość przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z naszymi wyrobami.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym czterolistnakoniczyna.pl prowadzony jest przez Artura Zyskowskiego, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą GRYFON Artur Zyskowski i pod adresem ul. 11Listopada 8/21, 07-410 Ostrołęka. NIP: 7582034241 REGON: 142215124

1.2. Do korzystania i przeglądania asortymentu sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.3. Przeglądanie asortymentu i zakup w sklepie internetowym CzterolistnaKoniczyna.pl nie wymaga rejestracji. Żadne dane osobowe nie są w związku z tym przez sklep gromadzone i przechowywane. Szczegóły składania zamówienia opisane są w sekcji Jak kupić? dostępnej z pozycji menu.

2. Informacje o produktach

2.1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego CzterolistnaKoniczyna.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.2. Ceny produktów wskazanych na stronach sklepu internetowego CzterolistnaKoniczyna.pl:
a) podawane są w złotych polskich i są to ceny jakie ostatecznie płaci kupujący, gdyż podmiot prowadzący sklep jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT.
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są na podstronie Jak kupić? lub/oraz w korespondencji e-mail prowadzonej z kupującym. Sklep internetowy CzterolistnaKoniczyna.pl może w całości lub częściowo pokryć koszt przesyłki, o czym kupujący dowie się na podstronie Jak kupić? lub/oraz w korespondencji e-mail prowadzonej z kupującym.

3. Warunki realizacji zamówień

3.1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego CzterolistnaKoniczyna.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3.2. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się z informacjami zawartymi na podstronie Jak kupić? i postępować zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.

3.3. W przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa, właściciel sklepu CzterolistnaKoniczyna.pl może zaproponować kupującemu:
a) anulowanie całości zamówienia;
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa.

3.4. W przypadku gdy klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w punkcie 3.3. (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z klientem z przyczyn nieleżących po stronie obsługi sklepu CzterolistnaKoniczyna.pl), sklep może anulować zamówienie w całości.

3.5. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w punkcie 3.4. , jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana, sklep CzterolistnaKoniczyna.pl zwróciklientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.6. W przypadku podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, CzterolistnaKoniczyna.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4. Czas realizacji zamówień

4.1. Czas realizacji zamówienia (od otrzymania przelewu bankowego na kwotę ceny za zamówiony przedmiot do dostarczenia zamówionego przedmiotu do klienta) nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia trwa od 2 do 5 dni kalendarzowych.

5. Warunki reklamacji

5.1. Sklep CzterolistnaKoniczyna.pl jest odpowiedzialna wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu klientowi.

5.2. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez sklep klient powinien dostarczyć (za pomocą przesyłki pocztowej) reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do sklepu wraz z opisem reklamacji.

5.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Gwarancja i jej warunki

6.1. Rękodzieło (lampki, zegary, itp.) sprzedawane na CzterolistnaKoniczyna.pl są objęte gwarancją przez okres 24 miesiące. Okres ten jest liczony od daty sprzedaży. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważnione są wyłącznie osoby pracujące w sklepie internetowym CzterolistnaKoniczyna.pl, a wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez te osoby. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza uprawnionymi osobami prawa gwarancyjne zostaną utracone.

6.3. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania i przechowywania produktu;
b) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą gwaranta;
c) wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
d) śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

7. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

7.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym CzterolistnaKoniczyna.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania zakupionego produktu na adres sklepu podany w podpunkcie 1.1. niniejszego regulaminu.

7.2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania przez konsumenta zakupionego produktu.

7.3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w punkcie 7.2. (konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do faktury lub wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem POBIERZ FORMULARZ).

7.4. W takim przypadku konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jej cech i funkcjonowanie. Sklep zwróci konsumentowi uiszczoną przez konsumenta należność zgodnie z punktem 8.

7.5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi konsument. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7.6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt sklepowi, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkty, co do których konsument odstąpił od umowy, należy odesłać na adres sklepu podany w podpunkcie 1.1. niniejszego regulaminu.

7.7. Sklep CzterolistnaKoniczyna.pl nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. Zwrot należności klientom

8.1. 1. Sklep CzterolistnaKoniczyna.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej;
b) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

8.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.3. 3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy klienta z którego dokonano opłacenia zamówionego produktu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego CzterolistnaKoniczyna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9.2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego CzterolistnaKoniczyna.pl były na najwyższym poziomie, jednakże sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego CzterolistnaKoniczyna.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu.

9.3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

9.4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy CzterolistnaKoniczyna.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Korzystanie przez klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu klienta.

9.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego CzterolistnaKoniczyna.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Ostatnio dodane na blogu: